Entrada destacada

atziac atziaga

adj.  Nefast, gens favorable.  Un dia atziac. DCVB:  del llatí  aegyptiăcus  (dies), ‘dia egipci’, per al·lusió als dies calamitosos d...

dimarts, 9 de març de 2021

ragea

 f. Confits menuts. Per cada lliura de ragea, sis diners.

Boc. Pagadors 1597

DCVB: pres del fr. dragée o del cast. gragea.

Diccionari Escrig: ragea; f. Grajea. Confites muy menudos de varios colores.