Entrada destacada

tessel·la

  f. ART/CONSTR.  Cada una de les xicotetes peces cúbiques de marbre, terra cuita, vidre, etc., amb què es fa un mosaic. DCVB:  pres del lla...

dimarts, 23 de febrer de 2021

llòbrec llòbrega

adj. Fosc, tenebrós.

DCVB: incerta. Evidentment és el mateix mot que el cast. lóbrego, al qual el filòleg Diez havia considerat provinent del llatí lugŭbre, ‘planyent, molt trist’; segons Meyer-Lübke REW 5150 (acceptat per Wartburg FEW, v, 440), cal considerar-lo un derivat postverbal del llatí lucŭbrare, ‘treballar amb llum’.

El terme lúgubre fa referència a la mort, sembla com si hi haguera dos evolucions de la paraula llatina. El diccionari de la RAE fa vindre lóbrego del llatí lubrĭcus 'relliscadís'.