dimarts, 10 d’abril de 2018

graella


1. f. [usat generalment en plural] Instrument de cuina que consistix en una sèrie de barretes de ferro paral·leles amb intersticis i col·locades en un bastiment també de ferro, sobre les quals es posa la vianda perquè reba l'acció directa de les brases o el foc.
2. f. [usat generalment en plural] Teiera.
3. f. CONSTR. [usat generalment en plural] Conjunt de barres de ferro que formen l'armadura del fonament d'un pilar.
4. a. f. TÈXTIL [usat generalment en plural] Reixa de fusta de les antigues jacquards que servia perquè no s'entregiraren els ganxos.
b. f. TÈXTIL [usat generalment en plural] Baiard usat pels tintorers de seda per al transport de les madeixes.
5. f. Formulari o imprés amb espais en blanc per a emplenar.
6. f. Zona d'espera dels taxistes.
7. f. En els mitjans de comunicació, relació del conjunt de les emissions i del seu horari.
8. graella d'eixida ESPORT En els esports de motor, zona situada al principi del circuit on es col·loquen els vehicles participants per a començar la carrera.

DCVB: del llatí cratĭcŭla, dim. de crate, ‘reixa’; la pronúncia de les formes catalanes, amb tancada, suposen més aviat un llatí *cratĕlla amb el sufix -ĕlla substituint al sufix -ĭcŭla.

Recorde l'anècdota del restaurant Les graelles de València on et servien "carne a la parrilla", segurament la majoria dels clients no sabien què significava la paraula del nom del restaurant.