dimarts, 3 de juliol de 2018

reticència

1. f. Acció de callar una cosa, deixant-la, però, entendre.
2. f. RET. Figura retòrica consistent a deixar incompleta una frase per donar a entendre més del que pareix voler silenciar-se.

DCVB: pres del llatí reticĕntĭa, mat. sign.