dimarts, 28 d’agost de 2018

esquerda

1. f. Clevill. El mas, mig enderrocat, tenia una esquerda en la fatxada.
2. f. Estella. Escatant la taula m'he clavat una esquerda.

Significats de clavill o clevill:
1. m. Obertura rectilínia més o menys profunda, com les que es fan en la terra, en la paret o en certs cossos sòlids quan es contrauen.
2. m. Xicoteta fissura produïda en l'epidermis i en la part superficial del derma.
3. m. Fissura originada en les roques pel relaxament de la pressió durant la consolidació dels materials sedimentats o pel refredament de les masses eruptives.
4. m. Fissura que es produïx en un material de revestiment o en un element estructural quan, en assecar-se, s'encollix.

Significats de estella:
1. a. f. Fragment que s'ha després d'una fusta al tallar-la o a l'esqueixar-la, etc. Si vols encendre foc, hauràs de fer estelles d'este caixó.
b. fer-se'n l'estella Causar, a algú, molt de perjuí alguna cosa, eixir-hi perdent.
c. no tindre d'on (o de què) fer estelles Patir misèria.
d. tindre d'on (o de què) fer estelles Tindre recursos, maneres de traure diners o de procurar-se allò que es vol.
e. traure estelles (d'algú o d'alguna cosa) Traure'n profit.
2. a. f. Tros curt que es desprén d'una fusta en sentit longitudinal.
b. f. Cada un dels trossos que queden d'un bastó, un pal, etc., trencat violentament.
3. f. [p. ext.] Fragment de banya o d'altra matèria fibrosa i dura que s'ha després per tallament o per trencament, etc.

DCVB: egons Meyer-Lübke REW 7979, del germànic *skarda, ‘osca’, que té representants romànics com el fr. écharde ‘crètua’; la de les formes catalanes s'explica, segons Meyer-Lübke, per influència del llatí crepitare ‘esclatar’ (que ha donat origen als mots crètua, cretlla escletxa, sinònims de esquerda). En canvi, segons Spitzer Lexik. 56 i García de Diego Contr. 150, esquerdar esquerda vénen del llatí crepitare sense intervenció de l'element germànic que Meyer-Lübke suposava.