divendres, 19 de maig de 2017

deixatar

1. v. tr. Fer que (un sòlid) en contacte amb un líquid es disgregue i s'hi mescle.
2. v. pron. fig. Perdre vigor, consistència, etc., una obra literària, una actuació, una conferència, etc.

DCVB: del llatí vg. *de-exaptare, ‘desfer, deslligar’ (com el cast. desatar, que té el mateix origen).